Vad är Fors GK?

Fors Gk bildades samtidigt som golfbanan byggdes 1997.

Banägaren, ägaren till Fors Golfklubb drev då på frågan att starta en klubb så att de då skulle få komma in och bli anslutna till SGF.
För att du som medlem ska kunna vara försäkrad, få ditt hcp, tidning, tillgänglighet till GIT hcp och bokningsystemet samt till mingolf så behöver du ett medlemskap i Svenska Golfförbundet.

Fors Golfklubb drivs idag som en ideell förening. Med en styrelse och med ca 1600 medlemmar som är aktiva idag.
Fors Golf AB är den som äger och driftar anläggningen och det är bolaget som erhåller spelrättsavgiften.

Dessa är alltså 2 olika verksamheter.

Därför när du får din faktura från oss från Min.Golf.se så är avgift för senior 300 kr en medlemsavgift där 150 kr går till föreningen och 150 kr till SGF.
Juniorer har 150 kr i medlemsavgift.
Styrelse

Ordförande
Pelle Johansson 

 

Sekreterare
Christer Lycke

 

Revisor
Utsedd medlem av styrelsen

 

Ledamot
Helena Rex
Kassör
Amanda persson

 

Valberedning (ordförande)
Susanna Fröstad

 

Ledamot
Alva Lövgren

 

Suppleant
Ulf fridebäck

 

Valberedning
Else-Marie Braghe
Ledamot
Malin Jerkefot

 

Suppleant
Inger Ramirez Nilsson

 

Klubbmästare

Stort grattis till årets klubbmästare 2023

KM Herr: Kevin Wikström

KM Dam: Jenny Landström 

KM Junior: Kevin Wikström

KM seniorer (65+): Kent Törngren 

STADGAR FORS GK

SVENSKA GOLFFÖRBUNDERS NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 

IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål 
2 § Sammansättning 
3 § Tillhörighet m.m. 
4 § Beslutande organ 
5 § Firmateckning 
6 § Verksamhets och räkenskapsår 
7 § Stadgetolkning 
8 § Stadgeändring. 
9 § Upplösning av Golfklubben. 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap 
11 § Utträde 
12 § Uteslutning 
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse 
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte 
17 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt 
18 § Beslutförhet 
19 § Beslut och omröstning 
20 § Valbarhet 
21 § Ärenden vid årsmöte 
22 § Extra årsmöte 

VALBEREDNING
23 § Sammansättning, åligganden 

REVISION
24 § Revision 

STYRELSE
25 § Sammansättning 
26 § Åligganden 
27 § Kallelse, beslutförhet och omröstning 
28 § Överlämnande av beslutanderätten 

 

STADGAR

För Fors Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 17 maj 1999 av en interimsstyrelse med hemort i Haninge. Stadgarna fastställda vid medlemsmöte
den 21 maj 2001. M1-medlemskap i Svenska Golfförbundet 21 februari 2001.
Stadgarnas 15 § och 23 § ändrad vid årsmöte den 30 mars 2009.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att
– den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
– alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förut-sättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
– den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgruppe-ringar,
– de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
– den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klub¬ben som med-lemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M M
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därige¬nom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Stockholms Golfförbund (golfdistriktsförbund GDF) samt. Stockholms idrottsförbund (DF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlings¬bestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrel¬se (FS) eller respektive GDF eller DF styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och sty¬relsen.

5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så be¬slutar, av två styrel¬seledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

6 § VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förut-sett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av sty¬relsen.

8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av an¬talet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om stadgeändring träder ikraft sedan det godkänts av SGF.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslu¬tanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksam¬het eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubb¬ens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen re-dovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar över¬klaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått av¬slag på sin ansökan.

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt ut¬träde ur klubben.

12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare till¬delats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den till¬tänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslu¬tet avser.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
* har rätt till information om klubbens verksamhet,
* skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
* har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben senast ett år efter utträdet,
* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
Medlem i golfklubben
* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlem-skapet,
* skall betala de avgifter som beslutas av klubben,
* skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av klubben,
* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvis-ning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

 

Å R S M Ö T E O C H E X T R A Å R S M Ö T E

15 § TIDPUNKTER, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Höstmöte hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till dagordning ska senast 3 veckor före årsmötet och höstmötet tillsän¬das medlemmarna och anslås på klubbens anslags¬tavla.
Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksam¬hetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behand¬las av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skrift¬ligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förplik¬telser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttrande¬rätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majori-tet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna rös¬ter (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det för¬slag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lot¬ten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klub-ben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.
Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets¬året,
b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räken¬skapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-samhets /räkenskapsåret.
8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott re¬spektive underskott i enlighet med balansräk¬ningen.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret.
11 Val av
a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
b (5) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f ombud till GDF möte.
12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio¬ner.
13 Övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftli¬gen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallel¬sen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handling¬ar skall senast
7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

V A L B E R E D N I N G

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter.
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva anta¬let ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

R E V I S I O N

24 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räken¬skaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmö¬tet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen över¬lämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

S T Y R E L S E

25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och fem (5) övriga ledamöter samt två (2) suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningsha¬vare som be¬hövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fast¬ställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turord¬ningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Han får utses till be¬fattning inom styrelsen.

§ 26 ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillva¬rata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
* verkställa av årsmötet fattade beslut;
* planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovis¬ningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
* förbereda årsmöte.
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda sty¬relsens förhand-lingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens be-stämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet le¬damöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet le¬damöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det när¬mast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Rangekampanj

Fyller du på kortet med minst 500 kr så fyller vi på det med det dubbla!

Rangekampanjen gäller tom. 2024-04-30, klicka nedan för fullständiga villkor och hur du tar del av erbjudandet.

Greenfeeutbyten 2023

  • Haninge GK 20% på ordinarie greenfee helgfria vardagar.
  • Nynäshamns GK: 18 hål greenfee 350kr helgfri måndag-fredag
  • Gotska GK: 250 kr i greenfee alla dagar. 100kr för juniorer.


Greenfeeutbyte gäller endast när båda golfanläggningarna har förklarat banan öppen och bemannad reception råder.