Från styrelsen

Hej alla medlemmar från styrelsen på Fors Golf AB.

Efter en lång tids sjukdom så har tyvärr Robert Lycke gått bort. Robert har personligen varit en mentor för mig i att arbeta med styrelsearbete och med sin kunskap och ordningssinne var han ett helt fantastisk stöd under de år som vi arbetat tillsammans. Ni som var med på senaste årsmötet, så var han med till och med digitalt närvarande från sjuksängen. Robert har också ideellt gjort ett fantastiskt arbete i generellt för klubben under många år och varit ett fantastiskt bollplank och stöd för verksamheten.

Nu har det gått några veckor sedan det hände – och fram tills nu har vi har skickat blommor och skänkt pengar till cancerfonden. Vi har skickat kondoleanser till hans son när det hände.

Vi beklagar och skänker våra varmaste tankar till honom och hans familj

Hälsningar

Styrelsen Fors Golf

Genom Pelle Johansson

Styrelse

Ordförande

Pelle Johansson

Sekreterare

Robert Lycke

Revisor

Revisionsbyrå

Vice ordförande

Åsa Englund

Kassör

Vakant

Valberedning

Lars Fröstad

Ledamot

Helena Rex

Suppleant

Inger Ramirez

Valberedning

Mikael Fridebäck

Ledamot

Malin Jerkerfot

Suppleant

Ulf Fridebäck

Hedersordförande

Leif Lindholm

Dokument

[eeSFL]

Klubbmästare

Stort grattis till årets klubbmästare 2021!

KM Herr: Niklas Agardh

KM Dam: Maria Tsiouras

KM Junior: Lucas Padellaro

KM seniorer (65+): Kjell Elison

Kommande möten

Årsmöte flyttat till 20 Juni 2022 kl.18.00

Plats: Fors Golf, Vitsåvägen 2. 

Dagordning enligt stadgar

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet förslag.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2023 samt verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2022
 12. Val av:
 13. a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett (1) år,
 14. b) Två ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år, .en ledamot på ett /1/ år.
 15. c) två suppleanter för en tid av ett (1) år.
 16. d) Revision genom Revisionsbyrå)
 17. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (2) år, varav en sammankallande (ordförande).
 18. f) ombud till Stockholms Golfdistriktsförbunds (SGDF) möte (Förslag: Representant utses av styrelsen)
 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 20. Avslutning.

 

Motioner till årsmötet skall vara golfklubben tillhanda senast 14 juni 2022 och skickas eller mailas till:

Fors Golfklubb, Vitsåvägen 2, 137 91 VÄSTERHANINGE
E-post: info@forsgolf.se

Anmälan till årsmötet sker till info@forsgolf.se senast den 16 juni-2022

Handlingar till årsmötet (Dagordning, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och ev Motioner) kommer att finnas på Fors Golf:s hemsida under rubriken Fors GK senast en vecka före årsmötet .

Greenfeeutbyten 2023

 • Haninge GK 20% på ordinarie greenfee helgfria vardagar.
 • Nynäshamns GK: 18 hål greenfee 350kr helgfri måndag-fredag
 • Gotska GK: 250 kr i greenfee alla dagar. 100kr för juniorer.


Greenfeeutbyte gäller endast när båda golfanläggningarna har förklarat banan öppen och bemannad reception råder.